Zadajte e-mail vašej MŠ
pre automatické doplnenie údajov.PrihlásiťSme nová MŠ

PRIHLÁŠKA
INTEGRAČNÝ A VZDELÁVACÍ PROGRAM
„MEDVEDÍK NIVEA POMÁHA DEŤOM V PRÍPRAVE NA ŠKOLU“
ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Venujte, prosím, desať minút svojho času a vyplňte nižšie uvedenú záväznú prihlášku do projektu v školskom roku 2019/2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že záväznú prihlášku je potrebné obnoviť vždy pre každý nový školský rok, a to so súhlasom riaditeľa/riaditeľky materskej školy.

Ak je pod jednou adresou MŠ združených viac elokovaných pracovísk, potom je nevyhnutné vyplniť pre každé z týchto pracovísk prihlášku zvlášť.

Vopred ďakujeme za jej včasné zaslanie v požadovanom termíne.

1. Názov materskej školy/predškolskej inštitúcie:

2. Adresa materskej školy/predškolskej inštitúcie:

Ulica
p.č.
Mesto
PSČ
Kraj
Telefón
Email
www

3. Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail:

4. Kontaktná osoba pre komunikáciu v skupine na Facebooku

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón

5. Veľkosť MŠ:

jednotriedna MŠ viactriedna MŠ (uveďte počet tried)
iné usporiadanie, konkretizujte

6. Celkový počet zapísaných detí v MŠ:

7. Počet detí zapojených do projektu:

z toho päťročné a šesťročné deti
z toho deti s odloženou školskou dochádzkou
z toho deti integrované s individuálnym vzdelávacím programom
z toho deti prihlásené na domáce vzdelávanie

8. Zriaďovateľom MŠ je:


Název:
súkromná organizáciaobec (štátna MŠ)
cirkeviný subjekt

9. Vzdelávacia činnosť Vašej MŠ je realizovaná:

na základe Rámcového programu pre predškolské vzdelávanie
alternativním programem (upřesněte jakým):
vlastným vytvoreným školským projektom, jeho názov:
Čím sa Vaša MŠ pri tvorbe vlastného školského programu inšpirovala?

10. Konkretizujte, aké záujmové činnosti ponúkate deťom v poslednom roku dochádzky:

11. Aké spôsoby prípravy detí na školu Vaša MŠ praktizuje?

12. Ako zapojíte rodičovskú verejnosť do projektu „MEDVEDÍK NIVEA POMÁHA DEŤOM V PRÍPRAVE NA ŠKOLU“?

individuálnymi pohovormi o projekte
zoznámenie s projektom prostredníctvom násteniek
zoznámenie rodičov s projektom na informačnej schôdzke
prezentácia projektu v médiách ( miestne noviny, miestny rozhlas, plagáty, vlastný časopis MŠ)
zapojenie rodičov v priebehu popoludňajších činnosti - pomoc deťom pri riešení čiastkových úloh
prezentácie projektu prostredníctvom webových stránok
spolupráca rodičov pri riešení domácich úloh od Medvedíka NIVEA
iná možnosť, konkretizujte, prosím:

Záväzne sa prihlasujeme do Integračného vzdelávacieho projektu spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o. „MEDVEDÍK NIVEA POMÁHA DEŤOM V PRÍPRAVE NA ŠKOLU“ 2019/2020.

ÁNO

Upozornenie:
Ochrana osobných údajov fyzických osôb – t.j. meno a priezvisko osoby, poverenej prácou s programom počas školského roka, kontaktný telefón a e-mail - je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s GDPR. Osobné údaje fyzických osôb – t.j. meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefón či e-mail – sú spracovávané po dobu určitú, t.j. jeden rok. Slúžia iba na rozosielanie materiálov k programu, ktoré sú adresované na uvedenú adresu MŠ do rúk kontaktnej osoby. Ďalšie informácie uvedené v prihláške slúžia ako podklad na spracovanie anonymného štatistického vyhodnotenia, ktoré je predkladané spoločnosti Beiersdorf, spol. s r.o., za každý realizovaný školský rok.

SÚHLASÍM

Ďakujeme za odoslanie prihlášky do 7. 9. 2019.