Zadajte e-mail vašej MŠ
pre automatické doplnenie údajov.PrihlásiťSme nová MŠ

SPÄTNÝ HODNOTIACI DOTAZNÍK
„MEDVEDÍK NIVEA POMÁHA DEŤOM V PRÍPRAVE NA ŠKOLU“

Venujte, prosím, desať minút svojho času a vyplňte nižšie uvedený dotazník k projektu za školský rok 2017-2018. Vaše názory sú veľmi cennou spätnou väzbou pre realizačný tím, ktorý projekt pre materské školy pripravuje. Pripomíname, že projekt je určený špeciálne pre najstaršiu vekovú skupinu v materskej škole a počet zaslaných materiálov je limitovaný.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že včasné vyplnenie dotazníka je základnou podmienkou pre zaradenie Vašej materskej školy do ďalšieho ročníka projektu.

I. Základné informačné údaje

1. Názov materskej školy/predškolskej inštitúcie:

2. Adresa materskej školy/predškolskej inštitúcie:

Ulica
č.p.
Mesto
PSČ
Kraj
Telefón
e-mail
www

3. Kontaktná osoba pre komunikáciu v skupine na Facebooku (až 2 osoby)

Meno a priezviskoMeno a priezvisko
E-mail E-mail
Telefón Telefón

II. Hodnotenie celého projektu

Posunutím modrého jazdca oznámkujte jednotlivé časti projektu tak ako v škole. Najvyššie kladné hodnotenie je výborne a najnižšie nedostatočne. Ak neviete položku ohodnotiť, nechajte jazdca v pôvodnej polohe Neviem.

Hodnotiaca položkaPosudzovacia škálaHodnotenie
Aktuálnosť zvolenej témy
Vzbudenie záujmu a podpora aktivity u detí
Zrozumiteľnosť metodických komentárov k dodaným materiálom
Využitie projektu a zaslaných materiálov v poslednom ročníku predškolského vzdelávania
Zrozumiteľnosť technických návodov
Kvalita dodaných materiálov
Podnetnosť projektu pre ďalšie nadväzujúce aktivity
Využiteľnosť projektu pre skupinovú a individuálnu prácu
Oslovilo predškolákov výtvarné spracovanie materiálov a bolo jim zrozumitelné?

III. Zhodnotenie úrovne zvládnutia úloh (vybrané úlohy zo Zošita predškoláka)

Počet zúčastnených detí v projekte:

(v každom riadku tabuľky musí byť súčet detí rovnaký ako toto číslo)

OblasťZvláda bez problémovZvláda s drobnými problémamiNezvláda
1.1 Vie rozlíšiť farby a tvary.
1.2 Spozná, čoho je najviac, najmenej, čo je najkratšie a čo najdlhšie.
1.3 Dokáže odhadnúť a zvládnuť správny postup.
1.4 Dokáže sa zorientovať v priestore, pravoľavá orientácia.
1.5 Dokreslí chýbajúci obrázok a popíše situáciu či dej.
1.6 Vie rozdeliť slovo na slabiky.
1.7 Vie rešpektovať pravidlá dopravnej premávky.
1.8 Rozlíši niektoré písmená.
1.9 Vie počítať do šesť.
1.10 Vie primerane riešiť problémy.


IV. Vaše poznatky z realizácie projektu (prosíme o stručné komentáre)

1. Domnievate sa, že zaslaný integračný a vzdelávací projekt s hodnotiacou tabuľkou Vám pomohol v príprave detí na vstup do 1. triedy ZŠ:

2. Hlavný prínos integračného a vzdelávacieho projektu vidíme v:
3. Podarilo sa Vám zapojiť do realizácie Interačného projektu aj rodičovskú veřejnost?


Áno, akým sposobom?
Nie

4. Ďalšie pripomienky, postrehy, skúsenosti, návrhy, odporúčania atď.


Meno a priezvisko zodpovednej osobyZáväzne sa prihlasujem do ďalšieho ročníka:

Áno
Nie

Upozornenie:
Ochrana osobných údajov fyzických osôb – t.j. meno a priezvisko osoby, kontaktný telefón a e-mail - je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s GDPR. Osobné údaje fyzických osôb – t.j. meno a priezvisko osoby poverenej komunikáciou na Facebooku, telefón či e-mail – sú spracovávané po dobu určitú, t.j. jeden rok. Slúžia iba na nevyhnutnú komunikáciu, ktorá sa týka vyplnenia a odoslania spätného hodnotiaceho dotazníka a overenie osoby, ktorá sa chce stať členom uzavretej skupiny MŠ na Facebooku. Ďalšie informácie uvedené v spätnom hodnotiacom dotazníku slúžia ako podklad na spracovanie anonymného štatistického vyhodnotenia, ktoré je predkladané spoločnosti Beiersdorf, spol. s r.o., za každý realizovaný školský rok.

SÚHLASÍM

Ďakujeme za odoslanie spätného dotazníka do 30. 6. 2018.